Wychowanie Fizyczne


Zespół Szkół w Białej Podlaskiej

Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci
z wadami postawy - Korektywa

Nauczyciele prowadzący:
mgr Anna Biegajło
mgr Małgorzata Denisiuk
mgr Anna Szalecka
Nieustanne i szybkie tempo zmian zachodzących w środowisku dziecka odbija się na nim w sposób niekorzystny.

Postęp cywilizacji, pociąga za sobą, już od wczesnego dzieciństwa, stałe przeciążenia kręgosłupa. Konieczność wielogodzinnego siedzenia w szkole, noszenie ciężkich teczek z podręcznikami, długotrwałe korzystanie z komputera, przesadnie długie oglądanie telewizji, ograniczona aktywność sportowa, to najpowszechniejsze przyczyny nieprawidłowego obciążenia kręgosłupa.

Uważa się, że szczególne zagrożenia dla układu ruchu dziecka występują w okresach o najszybszym tempie wzrastania 5-7 rok życia i okresu dojrzewania 11-15 rok życia.

Wpływ czynników zewnętrznych na rozwój układu ruchu zaczyna się zwiększać wraz z wiekiem i dojrzewaniem układu mięśniowo-nerwowego /7-8 rok życia /.
Przy istnieniu innych czynników / predyspozycje genetyczne, typ budowy ciała, wiotkość mięśni, odchylenia w budowie kośćca, niska sprawność fizyczna / może dojść do zaburzeń postawy ciała.

Wszelkie oddziaływania zapobiegawcze, wyrównujące i kompensujące są integralną częścią programów szkolnych i pozaszkolnych.
Do działań w tym zakresie należą między innymi zajęcia rehabilitacyjne. 
Głównym celem zajęć jest przeciwdziałanie stwierdzonym wadom postawy i wyrównywanie odchyleń fizjologicznych u dzieci klas I.
Materiał nauczania ma na uwadze harmonijny rozwój psychofizyczny i psychomotoryczny ucznia poprzez uaktywnienie jego układów: oddechowo-krążeniowego, nerwowego, kostno-stawowego i więzadłowo-mięśniowego.

Wszechstronność ćwiczeń i dokładność ich wykonania mają zapobiegać wadom postawy i mają działanie profilaktyczne, a ukierunkowane działania psychofizyczne hamują i niwelują istniejące już odchylenia od normy.

Dobre przygotowanie koordynacyjne i kondycyjne jest podstawą zdrowej rywalizacji opartej o indywidualny postęp ucznia i pozytywnie wpływa na jego psychomotoryczne i fizyczne cechy wzmacniające jego duchowy stan zdrowia.

Udział i akceptacja rodziny w tym trudnym przedsięwzięciu będzie dodatkowym czynnikiem mobilizującym i aktywizującym dziecko do podjęcia dodatkowego wysiłku w trosce o swoje zdrowie.
Kreator stron www - szybka strona internetowa